Cvetka Slana, univ. dipl. ekon., vodja Skupne službe varstva okolja

Cvetka Slana

univ. dipl. ekon., vodja Skupne službe varstva okolja

Diplomirala je na Ekonomsko-poslovni fakulteti, smer mednarodna menjava. Na področju lokalne samouprave je zaposlena več kot 26 let. Tekom svojega službovanja na MOM je pridobila veliko izkušenj na področju usklajevanja in obvladovanja kompleksnejših delovnih procesov ter vodenja večje skupine zaposlenih. Prav tako je sodelovala v mnogih delovnih skupinah, delovala vedno povezovalno, hkrati bila konstruktivna pri reševanju odprtih vprašanj. Na mesto vodje Skupne službe varstva okolja je bila s strani Mestne občine Maribor povabljena v letu 2019, ravno zaradi vodstvenih izkušenj in sposobnostjo hitrega prilagajanja na trenutne izzive, ki jih okoljska problematika prinaša. Takoj po prevzemu funkcije se je z ekipo lotila priprave Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030, ki je bil sprejet aprila 2021.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Okolje Maribor

Za podrobnejše informacije o okolju v Mariboru in regiji vas vabimo na našo spletno stran Okolje Maribor

Skupna služba varstva okolja

je notranja organizacijska enota organa Skupne občinske uprave Maribor

Strokovne naloge

  • podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja
  • priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave
  • informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja
  • strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
  • druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave

Upravne naloge

  • izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
  • izdaja potrdil o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah

V okviru zgoraj navedenih nalog je Služba vključena tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Okolje Maribor

Za podrobnejše informacije o okolju v Mariboru in regiji vas vabimo na našo spletno stran Okolje Maribor

Skip to content