mag. Zorica Zajc Kvas

vodja Skupne občinske uprave Maribor

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izkušnje s področja vodenja je pridobivala v več občinskih upravah. Magistrski študij je zaključila z analizo managementa občin in si pridobila naziv magistrica znanosti. Na področju lokalne samouprave dela več kot 25 let. V tem času si je pridobila delovne izkušnje s številnih področij javne uprave ter napredovala do naziva Inšpektorica višja svetnica. Že vrsto let sodeluje s stanovskimi združenji, na področju gospodarskih javnih služb pa tudi z drugimi pomembnimi deležniki v slovenskem prostoru. Tekom kariere je na občinski ravni vodila več evropskih projektov. Poleg vodenja uprave se je specializirala za izvajanje nadzora nad lokalnimi subjekti javnega prava ter za področje javnih naročil na katerem je pridobila naziv strokovnjakinje.

Skupna občinska uprava Maribor

Kontaktne informacije:

Poslanstvo

O nas –  poslanstvo SOU Maribor

Lokalna samouprava je eden izmed temeljev naše demokratične ureditve, občine pa njena osnovna oblika.

Občine kot temelj lokalne samouprave  so v teritorialnem smislu sestavljene iz naselij, ki so med seboj povezana s skupnimi interesi. Lokalne skupnosti tako predstavljajo obliko združevanja ljudi, kjer je vzpostavljena povezanost prebivalcev in njihova zavest o pripadnosti tej skupnosti.

Občine se lahko z namenom skupnega  ter posledično racionalnejšega opravljanja obveznih nalog, povezujejo v skupne občinske uprave. Tradicija povezovanja občin na širšem mariborskem in lenarškem območju sega v čas skupnega izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora.

Skupna občinska uprava Maribor (v nadaljevanju SOU Maribor) je bila vzpostavljena dne 1.1.2020, na podlagi 49.a. člena Zakona o lokalni samoupravi.

V SOU Maribor je vključenih 18 občin ustanoviteljic in sicer:

Mestna občina Maribor

Občina Benedikt

Občina Cerkvenjak

Občina Duplek

Občina Hoče-Slivnica 

Občina Kungota 

Občina Lenart

Občina Lovrenc na Pohorju

Občina Miklavž na Dravskem polju

Občina Pesnica

Občina Rače-Fram

Občina Ruše

Občina Selnica ob Dravi

Občina Starše

Občina Sveta Ana 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

Občina Šentilj

ki so sprejele skupen, enoten Odlok o ustanovitvi Skupne občinska uprave Maribor.

Normativni okvir obsega skupno izvajanje nalog na sledečih področjih:

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;

– občinskega redarstva;

– pravne službe;

– občinskega odvetništva;

– notranje revizije;

– proračunskega računovodstva;

– varstva okolja;

– urejanja prostora;

– civilne zaščite;

– požarnega varstva in

– urejanja prometa.

Na SOU Maribor so doslej prenesene naloge šestih delovnih področjih, in sicer:

Medobčinska inšpekcija

Medobčinsko redarstvo

Skupna služba varstva okolja

Skupna notranjerevizijska služba 

Skupna služba urejanja prostora

Skupna služba civilne zaščite

SOU Maribor opravlja svoje poslanstvo na območju velikem 945 km2 in za 203.716 prebivalcev (vir: Statistični urad 1.7.2019).

Skupna občinska uprava Maribor

Kontaktne informacije:

Skip to content