Nina Mikl, univ. dipl. prav, vodja Medobčinske inšpekcije

Nina Majcenovič Mikl

univ.dipl.prav, vodja Medobčinske inšpekcije

Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V inšpekcijski službi, kjer je zaposlena več kot 13 let, je tekom let pridobila bogate izkušnje na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora, usklajevanja občinskih predpisov z državnimi akti ter sodelovanja z drugimi inšpekcijskimi službami. Glavno vodilo pri vodenju inšpekcijske službe je doseganje visokih strokovnih standardov pri vodenju inšpekcijskih postopkov ter ažurna in hitra obravnava prejetih prijav z namenom zagotovitve zakonitega stanja na področju pristojnosti medobčinske inšpekcije.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Medobčinska inšpekcija

je notranja organizacijska enota organa Skupne občinske uprave Maribor

Delovno področje

Medobčinska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.

Nadzoruje izvajanje določb odlokov:

 • odloke o občinskih cestah,
 • odloke o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,
 • odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki,
 • odloke o oglaševanju in reklamiranju,
 • odloke o občinskih taksah,
 • odloke o taksi službah,
 • odloke o naravnih in kulturnih znamenitostih,
 • odloke o pokopaliških dejavnostih,
 • odloke o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
 • odloke o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
 • ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

Vloge, pritožbe, pobude:

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.

Vloge in pritožbe je mogoče dajati direktno na sedež Medobčinske inšpekcije ali tudi na sedeže občin ustanoviteljic Medobčinske inšpekcije, pisno, po telefonu in po e-pošti.

Inšpektorji so dolžni obravnavati vse vloge, tudi anonimne, ter varovati tajnost prijavitelja.

Pritožbeni organ zoper izdane akte v inšpekcijskih postopkih je župan posamezne občine ustanoviteljice, in sicer na območju tiste občine, kjer se je izdal ureditveni akt.

Pri vodenju postopkov v skladu z Zakonom o prekrških je pritožbeni organ krajevno pristojno sodišče.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Skip to content