mag. Špela Kramberger

vodja Skupne notranjerevizijske službe

Diplomirala je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Maribor. Izobraževanje je nadaljevala na Inštitutu za revizijo, kjer je leta 2002 pridobila licenco za preizkušeno notranjo revizorko. Istega leta je na Ministrstvu za finance (služba za nadzor proračuna) pridobila še naziv za državno notranjo revizorko. Leta 2016 je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru uspešno zaključila podiplomski magistrski študij, smer računovodstvo in revizija. Ima več kot 25 let aktivnih delovnih izkušenj s področja računovodstva ter revizije. Pri svojem delu sprotno izpopolnjuje svoje znanje revizijske stroke in strok, ki jih revidira.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Skupna notranjerevizijska služba

Naloge skupne notranjerevizijske službe

V skladu z Usmeritvam za državno notranje revidiranje je notranje revidiranje neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Skupna služba je ustanovljena z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupna služba opravlja v skladu s pooblastili področnih predpisov naloge notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupna služba za navedene izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti ter opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Skip to content