Uroš Kosi, vodja Medobčinskega redarstva

Uroš Kosi

univ.dipl.ekon., dipl.inž.prom.,inž.str, vodja Medobčinskega redarstva

Diplomiral je na Strojni fakulteti v Mariboru, na Ekonomsko – poslovni fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. V državni in lokalni samoupravi je zaposlen več kot 20 let. Izkušnje iz urejanja cestnega prometa ter varnosti in preventive v cestnem prometu si je pridobil kot vodja Sektorja za komunalo in promet, ocenjevalec na vozniški izpitih, učitelj vožnje, predavatelj cestno prometnih predpisov in član komisije nacionalne poklicne kvalifikacije na področju izobraževanja in potrjevanja poklicnih voznikov avtobusov in tovornih vozil.

Sprejemanje prijav

Dežurni redar sprejema prijave vsak poslovni dan Medobčinskega redarstva

Informacije o storjenih prekrških

operativno-komunikacijska pisarna posreduje informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, splošne informacije pa tudi po telefonu

Medobčinsko redarstvo

je notranja organizacijska enota organa Skupne občinske uprave Maribor

Delovno področje

Občinski redarji in redarke Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi programov varnosti občin ustanoviteljic, skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic in so pristojni:

  • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
  • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
  • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
  • skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
  • vzdrževati javni red in mir,
  • voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
  • opravljati nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo.

Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ v skladu z 2. odstavkom 45. člena Zakona o prekrških – ZP-1.

Sprejemanje prijav

Dežurni redar sprejema prijave vsak poslovni dan Medobčinskega redarstva

Informacije o storjenih prekrških

operativno-komunikacijska pisarna posreduje informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, splošne informacije pa tudi po telefonu