Udeležba predstavnikov Skupne občinske uprave Maribor na zaključni konferenci projekta City Water Circles

V Mariboru je Mariborski vodovod v sodelovanju s komunalnim podjetjem Nigrad s pilotnim projektom dokazal potencial uporabe prečiščene odpadne vode in deževnice za proizvodnjo gradbenih proizvodov.

Voda je za mesta tako vir kot tveganje. Oskrba s kakovostno vodo je ključnega pomena za dobro počutje prebivalcev, dostop do vode pa je pomemben tudi za številne gospodarske dejavnosti. Pitna voda je omejen vir in njeno razpoložljivost ogrožajo prekomerno izkoriščanje, onesnaževanje in spreminjajoče se podnebje. Presežek in pomanjkanje vode sta dve skrajni urbani grožnji, ki sta posledica podnebnih sprememb. V projektu City Water Circles: Urban Cooperation Models, kjer je sodelovalo 11 partnerjev iz 6 evropskih držav, iz Slovenije sta sodelovala Mariborski vodovod in E-zavod, so za povečanje učinkovitosti uporabe vode in njene ponovne uporabe v urbanih območjih z integriranim pristopom krožnega gospodarstva iskali prilagoditvene rešitve, ki povečujejo odpornost mesta na decentralizirane sisteme vode in odpadne vode, sisteme za zbiranje deževnice in recikliranje in ponovno uporabo sive vode.

V Mariboru je Mariborski vodovod v sodelovanju s komunalnim podjetjem  Nigrad s pilotnim projektom dokazal potencial uporabe prečiščene odpadne vode in deževnice za proizvodnjo gradbenih proizvodov na osnovi sekundarnih surovin. Na ravni projekta so dosegli pomembne cilje, ki so povezani predvsem z večjo učinkovitostjo rabe in distribucije vode ter njeno reciklažo in ponovno uporabo, torej tematiko, ki je zanimiva za vse deležnike, ki jih povezuje sistem oskrbe s pitno vodo v naši regiji.

V petek, 20. maja 2022, je udeležence zaključne konference nagovorila tudi ga. Cvetka Slana, vodja Skupne službe varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor. Glavna naloga omenjene službe je prav spremljanje kemijskega in količinskega stanja podzemne vode kot vira pitne vode celotnega sistema črpališč Mariborskega vodovoda. Od leta 2001 se izvaja imisijski monitoring stanja tal, podzemnih in površinskih voda. Ga. Slana je potrdila, da je kemijsko in količinsko stanje podzemne vode dobro. To je sicer odlična novica, pa vendar ne smemo niti za trenutek izgubiti fokusa – spremljati moramo stanje, biti pozorni na različne obremenitve in tveganja, se medsebojno obveščati in sodelovati. Poudarila je še, da je prav zaradi slednjega sodelovanje in povezovanje vseh občin v naši regiji na področju voda zelo pomembno in Mariborski vodovod ter Regionalna razvojna agencija pri tem igrata zelo pomembno in odgovorno vlogo.