SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR KOT PRIMER DOBRE PRAKSEKONCEPTUALNEGA RAZVOJA

Skupna občinska uprava (SOU) Maribor je z delom začela leta 2020 na treh področjih dela,
ki jih je do sedaj razširila na šest in združuje 18 občin ter več kot 200.000 prebivalcev. SOU
Maribor pokriva področja inšpekcije, redarstva, varstva okolja, notranje revizijske
storitve, naloge iz področja urejanja prostora, civilne zaščite in požarne varnosti

Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Ministrstva za javno upravo
je konec meseca februarja 2023 organiziral že 15. Posvet o delovanju Skupnih občinskih uprav in na njem
izpostavil SOU Maribor kor vzorčen primer dobre prakse konceptualnega razvoja.
Prepoznane pozitivne posledice združitev dveh skupnih občinskih uprav je predstavila vodja SOU
Maribor mag. Zorica Zajc Kvas.
Skupne občinske uprave so ena najbolj uspešnih oblik medobčinskega sodelovanja, ki je neposredno
finančno podprto iz državnega proračuna. Prednosti takšne organiziranosti sta koncentracija znanja in
zmanjševanje stroškov občin, saj zaposleni opravljajo naloge za več občin. Z namenom vzpodbujanja
povezovanja, so občine za organizirano skupno izvajanje nalog tudi finančno nagrajene z dodatnimi
sredstvi iz državnega proračuna. Višina sofinanciranja je odvisna od tega koliko nalog za posamezno
občino, izvaja skupna občinska uprava. V letu 2022 je to zadevno državno sofinanciranje znašalo nekaj
manj kot 750 tisoč EUR.
Župani in županje SOU Maribor se srečujejo na rednih srečanjih občin ustanoviteljic SOU, zadnje
srečanje je potekalo prejšnji četrtek v občini Rače – Fram, kjer je bilo predstavljeno poročilo o delu v
preteklem koledarskem letu s finančnimi učinki. Letos v SOU Maribor povezane občine na državo
naslavljajo zahtevke v skupni višini 1.078.366, 67 EUR, kar pomeni enkratno povečanje od leta 2020, ko
je bila SOU Maribor ustanovljena.