SREČANJE  ŽUPANJ IN ŽUPANOV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR

Skupna občinska uprava Maribor, za katero iz poslovnega registra izhaja tudi kratko ime SOU Maribor, je s 1. januarjem 2020 začela izvajati storitve za 18 občin ustanoviteljic in tako predstavlja servis za več kot 200.000 občank in občanov. Prednosti takšne organiziranosti sta koncentracija znanja in zmanjšanje stroškov občinskih uprav.

V ponedeljek 17.10.2022 so županje in župani občin ustanoviteljic tega organa,  z namenom sprejema plana dela ter finančnega in kadrovskega načrta za prihodnje leto, sestali ne delovnem srečanju.

Uspešno in enakopravno sodelovanje občin na šestih delovnih področjih v okviru SOU Maribor finančno spodbuja tudi država, višina sofinanciranja pa je odvisna od števila nalog, ki jih za posamezno občino opravlja SOU. Regija si za delo v prihodnjem letu iz tega naslova lahko obeta več 1 milijon evrov sofinancerskih sredstev.

K racionalizaciji stroškov občin, SOU Maribor pristopa tudi z združevanjem delovnih področij in tako bo v letu 2023 za vseh 18 občin ustanoviteljic izvajala naloge inšpekcijskega nadzora in redarstva, za 9 občin naloge s področja varstva okolja, za 13 občin notranje revizijske storitve, za 11 občin naloge s področja urejanja prostora ter za 9 občin upravne naloge s področja civilne zaščite in požarne varnosti.

Z medobčinskim sodelovanjem občine presegajo medsebojno raznolikost v teritorialnem obsegu in številu prebivalcev, skupne občinske uprave pa predstavljajo most za grajenje odnosov tudi na drugih segmentih.

SOU Maribor usklajuje interese ustanoviteljic tudi na področju pravnih vprašanj pravnih subjektov v skupni javni lasti. V preteklem obdobju so občine na ta način dosegle številne pomembne dogovore glede Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne, Javnega podjetja Snaga, Mariborsko knjižnico, preko Združenja nadzornikov Slovenije pa je SOU Maribor sodelovala tudi pri pripravi Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti.

Občine ustanoviteljice SOU Maribor so: MO Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveti Jurij, Občina Sveta Trojica in Občina Šentilj.

Vodja SOU Maribor

mag. Zorica Zajc Kvas