Napovednik sprememb v letu 2023 na področju okoljske zakonodaje

V letu 2023 se nadaljuje veliko sprememb na področju zakonodaje varstva okolja.

Vodstvo Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor RS je 20.1.2023 na posebnem spletnem dogodku predstavilo pomembnejše zakonodajne spremembe na področju okolja, ki so načrtovane v letu 2023.

Okoljsko področje ima eno najbolj kompleksnih zakonodaj v Sloveniji, prav tako v drugih državah EU. Na področju okolja je v Sloveniji veljavnih več kot 200 predpisov, ki pa potrebujejo spremembe, saj mora Slovenija slediti EU direktivam. Za doseganje ciljev varstva okolja je treba zagotoviti kakovosten in učinkovit pravni okvir, prav tako pa je potrebno izboljšati sodelovanje javnosti pri pripravi okoljskih predpisov ter izobraževanje uradnikov (inšpektorji, uradniki, ki pišejo odločbe…).

Četudi je aprila 2022 stopil v veljavo Zakon o varstvu okolja ZVO-2, je zaradi določenih pomanjkljivosti že napovedan ZVO-3, ki bi ga sprejeli do konca leta 2023. Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja bo nadgrajen predvidoma v marcu 2023, podnebni zakon pa v septembru 2023. Tudi zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) bo posodobljen do konca leta 2023, prinašal pa bo spremembe na področju postavitve sončnih in vetrnih elektrarn na zaprtih odlagališčih odpadkov.

Na področju odpadkov so že sprejete novosti predvsem pri uredbah:

  • o zmanjšanju vplivov nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (SUP uredba)
  • o embalaži in odpadni embalaži
  • o opravljanju obvezne državne GJS sežiganja komunalnih odpadkov

V pripravi pa so predpisi na področju odpadkov:

  • Uredba o odpadkih
  • Uredba o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
  • Uredba o gradbenih odpadkih, o določitvi meril za stranske produkte
  • Uredba o območjih z okoljskimi omejitvami (v skladu 58. člena ZVO-2)
  • Uredba o merilih za prenehanje statusa odpadka
  • Uredba o pristaniških sprejemnih zmogljivosti (do 30.1.2023)

Na področju okolja bodo izvedene spremembe tudi v predpisih: Uredba o hrupu (ne bo bistvenih novosti), IED uredba (spremembe na področju poročanja), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (delno spremenjena in že objavljena), Uredba o spremembah Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o  novih osebnih avtomobilih, Operativni program nadzora nad onesnaževanjem znaka.

V pripravi so spremembe uredb zaradi sistema PRO (proizvajalčeva razširjena odgovornost) – odpadna embalaža, odpadne nagrobne sveče, gume, SUP, odpadne baterije in akumulatorji, odpadni električni in elektronski proizvodi, izrabljena vozila; ter kavcijski sistem, pri katerem država cilja na 70 % vključitev do leta 2025 in 90 % do leta 2029, ko bo le-ta obvezen. Približno 2 leti je potrebno, da se uredba uveljavi.

Na področju krožnega gospodarstva se s strani EU pripravlja kar nekaj direktiv in predlogov uredb s področja ravnanja z baterijami in odpadnimi baterijami, pošiljkah odpadkov, industrijskih emisijah, embalaži in odpadni embalaži, uporabi okoljskega odtisa izdelka/organizacije, certificiranja odstranjevanja ogljika, »bio-based« plastike. Prav tako je v obravnavi na DS za okolje predlog nove Uredbe EU o ciljih obnove narave.

Na področju ničelnega onesnaževanja so bili oktobra 2022 podani predlogi Direktive o čiščenju komunalne in odpadne vode, Vodne direktive, Direktive o okoljskih standardih kakovosti za površinske vode in Direktive o varovanju in preprečevanju onesnaževanja podzemne vode ter Direktive o kakovosti zunanjega zraka.

Iz predstavljenega je mogoče zaključiti, da se na zakonodajnem področju varstva okolja zadeve premikajo v pravo smer, saj že s tem, da se nacionalni predpisi posodabljajo, spreminjajo ali sprejemajo na novo kaže na dejstvo, da prehajamo v družbo, ki bo znala naš planet ohraniti za naslednje generacije.

Pripravila:

Andreja KAVAŠ

Skupna občinska uprava

Skupna služba varstva okolja