Delovno srečanje županov osemnajstih občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič in vodja Skupne občinske uprave (SOU) Maribor mag. Zorica Zajc Kvas sta v četrtek 24.3.2022, na delovnem srečanju gostila županje in župane osemnajstih občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor.

Skupna občinska uprava Maribor se je v preteklem letu soočila z velikim izzivom. V začetku leta 2021 je iz predpisanega zakonskega nabora lahko nudila izvajanje le treh služb, in sicer Medobčinske inšpekcije, Medobčinskega redarstva in Skupne službe varstva okolja. Čez leto pa so bile posledično vzpostavljene tri nove notranje organizacijske enote, in sicer Skupna notranjerevizijska služba, Skupna služba civilne zaščite in Skupna služba urejanja prostora.

Ob konstruktivni razpravi o sodelovanju v okviru Skupne občinske uprave Maribor, so župani na včerajšnjem delovnem sestanku podpisali tudi zahtevke za sofinanciranje stroškov delovanja. Za vse občine je SOU Maribor pripravila zahtevke in poročila o delu v letu 2021, do konca marca pa jih morajo posredovati na ministrstvo za javno upravo, da pridobijo sredstva za sofinanciranje naštetih skupnih nalog.

Za sofinanciranje nalog SOU je vsaka občina, ki je vključena vanjo, upravičena do sredstev iz državnega proračuna v višini 30 odstotkov glede na višino v prejšnjem letu za ta namen realiziranih odhodkov svojega proračuna. Ob tem je pogoj za sofinanciranje iz državnega proračuna, da so v SOU vključene najmanj tri občine in da ta za posamezno občino opravlja vsaj eno nalogo. Sofinanciranje se poveča za 5 odstotkov za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna uprava opravlja za občino, vendar skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 odstotkov višine sredstev za plačila zaposlenim v skupnih občinskih upravah. Občine v regiji posledično za ta namen skupaj pričakujejo okrog 750.000,00 EUR.

Skupna občinska uprava Maribor je bila ustanovljena z namenom skupnega izvajanja občinskih obveznih nalog za več kot 203 000 prebivalcev regije, ki bivajo na 945 km2 površine. Na srečanju je bilo izpostavljeno, da na izvajanje nalog posameznih služb Skupne občinske uprave Maribor pomembno vplivajo spremembe v preteklem letu sprejete področne zakonodaje, še posebej Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora 3, ki medobčinskim organom dodeljujejo nove pristojnosti.

Župani in županje so se ob koncu srečanja dogovorili, da bodo v prihodnje strokovno znanje in moči, ki so zbrane v posameznih občinah, združevali tudi na drugih področjih.